ข้าราชการหรือทายาทที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รับแฟ้มประวัติคืนที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โพสต์8 ม.ค. 2562 19:05โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
1. นายสุวิทย์     จันเทศ    โรงเรียนบ้านโซง
2. นายรุ่งโรจน์    นิรมล     โรงเรียนบ้านประหูต
3. นางสมใจ     ผลยาม     โรงเรียนพิชัยศึกษา  
3. นายประจักษ์   เนินทราย   โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก
4. นายณรงค์     ทุมแถว    โรงเรียนบ้านหนองกบ
5. นายวิฑูรย์     แว่นศิลา    โรงเรียนบ้านฝั่งเพ
   
Comments