คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1(1 เมษายน 2560)

โพสต์7 มี.ค. 2560 16:18โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
7 มี.ค. 2560 16:18
Ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
7 มี.ค. 2560 22:49
Comments