โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

โพสต์18 ม.ค. 2560 19:52โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงสึกษาธิการจพดำเนินการจัดโครงการโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๖๐ คน รายละเอียดดังแนบ 
ส่งใบสมัครไปที่ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  เลขที่ ๓๑๙ อาคารเสมารักษ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
18 ม.ค. 2560 19:52
Comments