โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทางไกลในถิ่นทุรกันดารโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(กศทอ.)

โพสต์15 มี.ค. 2559 00:11โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงดำเนินการตามเอกสารที่แนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
15 มี.ค. 2559 00:11
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
15 มี.ค. 2559 00:12
Comments