ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการรับฟังการบรรยายสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการและยื่นแบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ

โพสต์11 มิ.ย. 2563 03:25โดยกลุ่มการเงิน อุบล5   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2563 20:17 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

         ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 256เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากเกษียณอายุ และจัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นแบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ระหว่าง วันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00  16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

**หมายเหตุ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยทุกคน