ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรทราชินีนาถในพระบามสมเด็จเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด (รุ่นพิเศษ)

โพสต์30 พ.ค. 2560 00:21โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
เหล่ากาชาดจังหวัดอุบล ขอเชิญท่านสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม เจ้าหน้าและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด (รุ่นพิเศษ) ในวันที่ ๑๐-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "อุบลราชธานี " อำเภอสิรินธร
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
30 พ.ค. 2560 00:21
Comments