ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนวคิด TLLM(Teach Less Learn More)"

โพสต์21 ธ.ค. 2559 22:52โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ตามเอกสารที่แนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
21 ธ.ค. 2559 22:52
Comments