แนบไฟล์การลงบัญชีสหกรณ์โรงเรียน

โพสต์8 มิ.ย. 2559 18:13โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
  ตามที่ สพป.อบ.5 ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประส้ิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน เมื่อวั้นที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว และได้เรียนเชิญวิทยากรมา
บรรยายให้ความรู้้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ รวมถึงการลงบัญชี เพื่อการตรวจสอบให้ถูกต้อง โปร่งใส นั้น
บัดนี้ วิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดส่งไฟล์การฝึกอบรม ตามที่แนบ ขอเรียนเชิญทุกโรงเรียนโหลดนำไปใช้ได้....
                                            กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ć
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
8 มิ.ย. 2559 18:13
ć
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
8 มิ.ย. 2559 18:13
Comments