แนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของ สพฐ.

โพสต์14 มิ.ย. 2559 02:00โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
ด้วย สพฐ.กำหนดให้ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ในการดำเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือและคุัมครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามเอกสารที่แนบ
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
14 มิ.ย. 2559 02:00
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
14 มิ.ย. 2559 02:00
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
14 มิ.ย. 2559 02:00
Comments