ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC เชียงราย เขต ๒

โพสต์24 ต.ค. 2559 21:20โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
แจ้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณพิมพ์รดา  ธิป้อ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๘๔-๗๗๙๐
คุณศิรวิชญ์  ใจหาญ โทรศัพท์ ๐๘๗-๓๕๙-๑๕๙๘
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
24 ต.ค. 2559 21:20
Comments