ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์

โพสต์6 มิ.ย. 2562 20:55โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ดำเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ที่สนใจสมัครขอรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยนช์ ทั้งนี้ให้ส่งเอกสารไปยังสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 319 อาคารเสมารักษ์ ถ.ราชดำเนินนอก  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  รายละเอียดดังแนบ
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
6 มิ.ย. 2562 20:55
Comments