เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร

โพสต์27 มิ.ย. 2560 19:46โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
    ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ส่งเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายละเอียดดังแนบ
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันและเวลาราชการ หรือโทร.061-9510773
Ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
27 มิ.ย. 2560 19:46
Comments