เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์9 ส.ค. 2561 22:20โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

1."โครงการพัฒนาครูครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 "
2. รายการค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีงบประมาณ  2561 ให้ส่งเอกสารการเบิกจ่ายภายในวันที่  15  สิงหาคม  2561
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
9 ส.ค. 2561 22:20
Comments