เรื่อง แจ้งผลการส่งเบิกเงินงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โพสต์18 ธ.ค. 2560 19:00โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายชืิ่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งเบิก จำนวน 2 ชุด  
    ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ส่งเอกสารเบิกเงินงบประมาณใบงวดที่ 11 และใบงวดที่ 12 ภายในวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 วันและเวลาราชการเท่านั้น
Ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
18 ธ.ค. 2560 19:00
Ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
18 ธ.ค. 2560 19:00
Comments