เรื่อง แจ้งส่งสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร(บรรจุใหม่)

โพสต์3 พ.ค. 2561 19:55โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
    แจ้งผู้สอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่มีรายชื่อ ดังนี้ ส่งสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร(สำหรับโอนเงินเดือน)ด่วน!!! ภายในวันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2561 วันและเวลาราชการเท่านั้น ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
    1.น.ส.จิราวรรณ  มาสขาว สังกัด ร.ร.บ้านหนองบัวแดง
    2.น.ส.ธมลวรรณ  บุญญาสุ สังกัด ร.ร.บ้านหนองบัวอารี
    3.น.ส.ทิพย์วิมล ณุวงษ์ศรี สังกัด ร.ร.บ้านตูม
    4.น.ส.ศรสวรรค์ แสนดี สังกัด ร.ร.บ้านคุ้มแสนชะนี
    5.น.ส.ทองพัน  เครือทอง สังกัด ร.ร.บ้านโนนจิก อ.เดชอุดม
    6.น.ส.สุนันทา  สุวะเสน สังกัด  ร.ร.บ้านดอนกลาง
    7.น.ส.ขวัญฤทัย ไชยขันตรี สังกัด  ร.ร.บ้านหัวแข้
    8.น.ส.ศิริกุล  ครุธแก้ว สังกัด ร.ร.บ้านหนองแต้
    9.น.ส.นวลละออง ชูรัตน์ สังกัด ร.ร.บ้านดงเมย
    10.น.ส.ปัทมา นามวงค์ สังกัด ร.ร.บ้านโนนสูง อ.บุณฑริก
    11.น.ส.พรพัชรนันท์ สุขจิตรกชณ์ สังกัด ร.ร.สมสะอาดสวนฝ้าย
สอบถามโทร. 061-9510773
Comments