เรื่อง แจ้งโอนเงินงบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนโรงเรียนปกติและโรงเรียนหน่วยเบิก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%)

โพสต์15 พ.ค. 2561 21:17โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5
    ขอให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องและนำส่งใบเสร็จรับเงินตามจำนวนรายการที่ได้รับจัดสรร ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
Comments