เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

โพสต์15 พ.ย. 2560 21:17โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.หนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุม    จำนวน 1 ชุด
       2.กำหนดการประชุม จำนวน 1 ชุด
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
15 พ.ย. 2560 21:17
Comments