เรื่อง ขอสำเนาหน้าสมุดบัญชีครูบรรจุใหม่

โพสต์10 ม.ค. 2561 18:26โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
    ให้คุณครูที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินเดือน ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ในวันที่ 11 มกราคม 2560 เท่านั้น เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินเดือนทั้งระบบ
รายชื่อดังนี้
    1.นายณภัทร สุภาพ  โรงเรียนบ้านห่องคำ
    2.น.ส.อัจฉราวรรณ์ นาชัยพูล โรงเรียนประชาสามัคคี
    3.น.ส.กนกกาญจน์  ขวัญพรม  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
    4.น.ส.ละมัย สารทอง โรงเรียนทุ่งเงินโนนเจริญ
    5.น.ส.เดือนเต็ม บุญเลิศ  โรงเรียนบ้านยาง
    6.น.ส.ปวีณา สมานันต์  โรงเรียนบ้านป่าก้าว
    7.น.ส.รุ่งนภา ภูเกิด โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
    8.นายกุลสิทธิ์ คงสิน  โรงเรียนบ้านสมสะอาดฝ้าย
สอบถามโทร. 061-9510773

Comments