เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน

โพสต์10 มี.ค. 2562 21:43โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 279/2562 สั่ง ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ