เรื่อง นำส่งใบเสร็จรับเงินรายได้ค่าปรับสถานศึกษา

โพสต์18 ธ.ค. 2560 18:48โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด สพป.อบ. เขต 5   
สิ่งที่ส่งมาด้วย    รายละเอียดการโอนรายได้ค่าปรับสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด
    ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ นำส่งใบเสร็จรับเงินรายได้ค่าปรับสถานศึกษา ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560 วันและเวลาราชการเท่านั้น ...
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
18 ธ.ค. 2560 18:49
Comments