เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์12 พ.ย. 2560 23:51โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายงานผลการพิจารณา ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 32 โรงเรียน รูปแบบ CC1 จำนวน 4 ชุด รูปแบบ CC2 จำนวน 28 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
12 พ.ย. 2560 23:51
Comments