เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาน "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

โพสต์12 มี.ค. 2561 22:00โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
Comments