เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โพสต์14 พ.ย. 2559 01:02โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
(ประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙)
ċ
P.1 พี่ชา.rar
(121k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
14 พ.ย. 2559 01:02
Comments