เรื่อง อนมุัติเงินประจำงวด งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันใหม่ปีงบประมาณ2562-2563)

โพสต์20 ม.ค. 2562 19:53โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
Comments