เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (รายการปีเดียว)

โพสต์16 มิ.ย. 2563 01:13โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
16 มิ.ย. 2563 01:13
Comments