เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน และบ้านพักครู

โพสต์19 พ.ค. 2563 00:42โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ