เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (30%)

โพสต์21 มิ.ย. 2563 23:40โดยกลุ่มการเงิน อุบล5

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
21 มิ.ย. 2563 23:40
Comments