เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดรายการค่าครุภัณฑ์

โพสต์16 พ.ย. 2560 17:31โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
สิ่งที่สิ่งมาด้วย 1.แผนการเบิกจ่าย จำนวน 1 ชุด
       2.รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรร จำนวน 1 ชุด
       3.บัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรร จำนวน 1 ชุด
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
16 พ.ย. 2560 17:31
Comments