เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวด รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม

โพสต์4 ธ.ค. 2560 01:01โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ċ
001.BMP
(474k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
4 ธ.ค. 2560 01:01
ċ
002.BMP
(474k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
4 ธ.ค. 2560 01:01
ċ
003.BMP
(472k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
4 ธ.ค. 2560 01:01
ċ
004.BMP
(473k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
4 ธ.ค. 2560 01:01
ċ
005.BMP
(473k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
4 ธ.ค. 2560 01:01
ċ
006.BMP
(474k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
4 ธ.ค. 2560 01:01
ċ
007.BMP
(474k)
กลุ่มการเงิน อุบล5,
4 ธ.ค. 2560 01:01
Ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
4 ธ.ค. 2560 01:01
Comments