แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านความรู้ความสามารถและด้านผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิยฐานะ

โพสต์12 ก.ย. 2564 19:37โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
12 ก.ย. 2564 19:37
Comments