ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนใน dmc

โพสต์16 ก.พ. 2560 18:33โดยjatuporn thanakityingyong
แจ้งโรงเรียนตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน (ในไฟล์แนบ)โดยยึดข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 หากโรงเรียนใดมีนักเรียนอยู่จริง ให้อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนตามแบบฟอร์มนักเรียนซ้ำซ้อน และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องของนักเรียน เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นไฟล์เอกสาร PDF ส่งเข้าระบบ DMC ที่เมนูโรงเรียน > อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียน ผ่านระบบดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเวลา 16.00 น. ถ้าหากโรงเรียนใดมีนักเรียนซ้ำซ้อน แต่ไม่ดำเนินการยืนยันข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเรียกคืนเงินอุดหนุนในภาคเรียนต่อไป