ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุและที่ต้องต่ออายุภายใน 180 วัน

โพสต์22 พ.ค. 2560 00:27โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2560 00:29 ]

ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ผู้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หลังวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ ต้องชำระค่าดำเนินการ กรณีต่ออายุล่าช้า เดือนละ 200 บาท นับแต่วันที่หมดอายุ (ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559)

ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ และที่ต้องต่ออายุภายใน 180 วันก่อนหมดอายุ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560)

ą
นางสาวดวงฤทัย ผลดก,
22 พ.ค. 2560 00:27
Comments