อนุมัติ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

โพสต์25 ก.ย. 2560 21:05โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคชัย,บ้านกระเบื้อง,บ้านหนองขี้เห็น,บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก)และบ้านตาเกาตาโกย