กิจกรรม


อุบล 5 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายฯ ครั้งที่ 7/2563

โพสต์16 ก.ย. 2563 05:51โดยPR UBON FIVE

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2563 พร้อมแจ้งข้อราชการ นโยบายด้านการศึกษาเพื่อนำสู่การปฏิบัติ อาทิเช่น ผลการสรรหาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ของเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2563 โครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การจัดงานกตเวทิตาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 การประเมินคัดเลือกครูดีในดวงใจ ประจำปี 2564 และบัญชีจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) โดยมี รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ทั้ง 28 เครือข่าย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 14 ก.ย.63

โพสต์14 ก.ย. 2563 03:05โดยPR UBON FIVE

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นำบุคลากรดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ด้วยการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกล่าวปริญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จากนั้นได้พบปะ แจ้งข้อราชการและให้บุคลากรใหม่แนะนำตัว ณ หน้าอาคารอำนวยการ

ดูรูปภาพเพิ่มเติมศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบที่มีวิธีบริหารจัดการเป็นเลิศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

โพสต์10 ก.ย. 2563 22:09โดยPR UBON FIVE   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2563 23:20 ]

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายนายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพป. นำ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบที่มีวิธีบริหารจัดการเป็นเลิศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เปิดโลกทัศน์และนำประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


อบรมสัมมนาและกิจกรรมสัมพันธ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โพสต์10 ก.ย. 2563 01:34โดยPR UBON FIVE

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายนายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพป. เป็นประธานพิธีเปิดอบรมสัมมนาและกิจกรรมสัมพันธ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 วิทยากร ประกอบด้วย นางจิรัญญา จันทนา ผอ.รร.บ้านหนองแสง นายสุพล ทิพย์สุข ผอ.รร.บุเปือยวิทยาคาร นางนิตยา สุทธิประภา ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์ อ.น้ำขุ่น และคณะ โดยมี ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

โพสต์9 ก.ย. 2563 06:51โดยPR UBON FIVE

นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายนายภณพัท คุณานิธิธร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางจิดาภา ชุมพล นักทรัพยากรชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานำผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบตามโครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวัดด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม 

อุบล 5 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือ รร.ประสบอุบัติภัย

โพสต์9 ก.ย. 2563 03:06โดยPR UBON FIVE

นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุบัติภัย นำโดยนายกัญญา เสนสอน ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายอเนกพงศ์ โกทา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรกลุ่มอำนวยการและกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในการขอรับงบประมาณซ่อมแซม ณ โรงเรียนบ้านกุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและนำตรวจสอบความเสียหาย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


1-10 of 1309