กิจกรรม


สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ (สอบข้อเขียน)

โพสต์โดยPR UBON FIVE


วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และกลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ซึงมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,617 คน สำหรับวันนี้ เป็นการสอบข้อเขียน ภาค ก.และภาค ข. ใช้สนามสอบ 3 สนาม โดย ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบและให้กำลังใจคณะกรรมการ ณ สนามสอบโรงเรียนดำรงสินอุทิศ และสนามสอบโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท. ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบและให้กำลังใจคณะกรรมการ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองแสง 
ขอขอบคุณคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เดชอุดม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมปฏิบัติงานให้การสรรหาฯ ในวันนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบคุณ ผอ.สถานศึกษา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ที่ใช้ในการสรรหาฯ ทั้ง 3 สนาม 
สำหรับการสอบภาค ค. (สัมภาษณ์) จะดำเนินการสอบทุกกลุ่มวิชา ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2563 โดยใช้สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เริ่มสอบภาคเช้า เวลา 09.00 น. และภาคบ่าย เริ่มเวลา 13.00 น. 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563

โพสต์13 ก.พ. 2563 02:05โดยPR UBON FIVE


สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อแจ้งข้อราชการ นำนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อมุ่งสู่ "เขตคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพและผู้เรียนคุณภาพ" โดยมี ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในการประชุม นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท. พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย/กลุ่มงาน ร่วมแจ้งข้อราชการ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 
ทั้งนี้ ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้นำกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา จากนั้น ได้มีพิธีมอบโล่รางวัล สถานศึกษารางวัล IQA AWARD 2562 ระดับยอดเยียม สถานศึกษาขนาดเล็ก ให้กับโรงเรียนบ้านหัวแข้ อ.บุณฑริก มอบเกียรติบัตร สถานศึกษารางวัล IQA AWARD 2562 ระดับดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ให้กับโรงเรียนบ้านคอแลน อ.บุณฑริก มอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน อ.ทุ่งศรีอุดม โรงเรียนบ้านทับไฮ อ.นาจะหลวย โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ อ.ทุ่งศรีอุดม โรงเรียนบ้านดวน อ.น้ำยืน และโรงเรียนบ้านโพนแอวขัน อ.นาจะหลวย มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ประสบผลสำเร็จ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน อ.ทุ่งศรีอุดม (ได้รับรางวัลชมเชย) มอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน 6 นาย ดังนี้ นายสรสิทธิ์ กลิ่นบัว นายนิวัฒ เมาะลาษี นายสังวาฬ เหล็กเพชร นายบัณฑิต จันทะมุด นายเทียนชัย แก่นการ และนายระพีพัฒน์ ภามาส 
จากนั้น ได้มีพิธีรับมอบเงินที่คงเหลือจากการจัดงานวันครู ประจำปี 2563 เพื่อสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบากฯ โดยมี นายบุญศร จูมลี ในนามคณะกรรมการจัดงานฯ เป็นผู้มอบ จากนั้น มอบเงินช่วยเหลือครู โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ที่บ้านพักประสบอัคคีภัยและลูกจ้างประจำ โรงเรียนบ้านนาเลิง ที่ได้รับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยมี ผอ.โรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน เป็นผู้แทนรับมอบ มอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบากให้กับนักเรียน โรงเรียน ตชด.บ้านค้อ อ.น้ำยืน ที่บ้านประสบอัคคีภัยเสียหายทั้งหลัง โดยมี ผอ.โรงเรียน ตชด.บ้านค้อ เป็นผู้แทนรับมอบ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ ด้วย

ประชุมบุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ครั้งที่ 1/2563

โพสต์7 ก.พ. 2563 00:50โดยPR UBON FIVE   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2563 00:51 ]


สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ดำเนินการประชุมบุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อปรึกษาหารือ ประสานการปฏิบัติและติดตามการขับเคลื่อน "เขตคุณภาพ" การดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งสู่เป้าหมาย "ผู้เรียนคุณภาพ" โดยมี ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในการประชุม นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท. พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย/กลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัด เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาบุคลากร และในโอกาสประชุมครั้งนี้ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ จำนวน 7 คน ด้วย

1-10 of 1167