กิจกรรม


การประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณ สำหรับจ้างพี่เลี้้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2562

โพสต์15 พ.ย. 2561 20:46โดยPR UBON FIVE


เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม เพื่อให้ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ได้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการ การดำเนินการจ้างในปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)

โพสต์15 พ.ย. 2561 00:07โดยPR UBON FIVE


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณและโรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ เพื่อติดตาม กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามแนวทางการดำเนินงานและคู่มือที่ สพฐ.กำหนด ณ โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน "สพฐ. เกมส์" ปี 2561 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์14 พ.ย. 2561 03:08โดยPR UBON FIVE


เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกรรมการตัดสินกีฬาและนักกีฬที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน "สพฐ. เกมส์" ปี 2561 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัด ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านแขมเจริญ

ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์13 พ.ย. 2561 20:57โดยPR UBON FIVE   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2561 21:29 ]


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถดำเนินการบริหารสำนักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

อุบล 5 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

โพสต์13 พ.ย. 2561 20:44โดยPR UBON FIVE


เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้นำ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการต่างๆ จาก สพฐ. นำไปสู่การปฏิบัติ ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารงบประมาณ สำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์13 พ.ย. 2561 02:39โดยPR UBON FIVE


เมื่อวันที่ 10 -11 พฤศจิกายน 2561 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารงบประมาณ สำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว ซึ่งมีพิธีเปิดในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดย นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงบประมาณสถานศึกษาและเพื่อสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษามีการบริหารงบประมาณ ใช้จ่ายเงินเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี และปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี พัสดุ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง เพื่อลดภาระงานครูที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทน และอัตราจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 123 โรงเรียน รวม 246 คน

ประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์13 พ.ย. 2561 00:38โดยPR UBON FIVE


นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 และ นายกัญญา เสนสอน ผอ.กลุ่มอำนวยการ ประชุมลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เพื่อมอบหมายภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแล รักษาอาคารสถานที่ ตลอดจนภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่าทำงาน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

อุบลฯ เขต 5 พร้อมเดินหน้า "สพฐ. เกมส์"

โพสต์12 พ.ย. 2561 23:34โดยPR UBON FIVE


เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน "สพฐ. เกมส์" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร โดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬา 6 ประเภท ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตระกร้อ และคีตมวยไทย ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านแขมเจริญ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจการกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างเสริมพลานามัยที่ดี ห่างไกลยาเสพติด และคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป

ประชุมคณะกรรมการฯ "โรงเรียนดีใกล้บ้าน" (แม่เหล็ก)

โพสต์9 พ.ย. 2561 03:44โดยPR UBON FIVE   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2561 03:46 ]


ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายที่ สพฐ.กำหนด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน "กุดประทายเกมส์ 61"

โพสต์9 พ.ย. 2561 02:56โดยPR UBON FIVE


ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน "กุดประทายเกมส์ 61" เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านคำนาแซง โดยกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากุดประทาย ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม พัฒนาการกีฬา-กรีฑา และค้นหา คัดเลือกนักกีฬา-กรีฑาเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ ต่อไป 

1-10 of 729