กิจกรรม สพป.อุบล 5


การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

โพสต์โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียน ครู ในโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2560 เพื่อเพิ่มพูนการจัดประสบการณ์ตรงให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ได้เรียนรู้ และเข้าใจแนวทางการพัฒนาโรงเรียนดีมีคุณภาพ สู่ห้องเรียนมีคุณภาพและความยั่งยืน นำความรู้ตามแนวทางการพัฒนาห้องเรียนไปสู่ Cassroom  4.0 และบูรณาการการนำ ICT สู่ห้องเรียนทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอน สามารถฝึกในการนำ ICT มาสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5    

คลิกดูรูปภาพ 


การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)

โพสต์24 ก.ค. 2560 21:25โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) เพื่อจัดทำแนวทางและแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2560 ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำสู่การยกระดับและพัฒนาการศึกษา ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) และตัวแทนจากโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) จำนวน 24 โรงเรียน โดยมีนายสมมาตร นิรมานสกุลพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560          ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

โพสต์24 ก.ค. 2560 04:27โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

  นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนิเทศติดตามโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน 106 โรง และการจัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV) เพื่อส่งมอบสื่อการสอนห้องเรียนคุณภาพแบบพกพาให้อำเภอละ 1 ชุด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

  คลิกดูรูปภาพ


ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคำครั่ง

โพสต์24 ก.ค. 2560 04:24โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

 นายประมวล ใจภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคำครั่ง พร้อมคณะวิทยากร ประกอบด้วย นางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายสุริยันต์ บุปผาวัลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนายสันติพงศ์ โนนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการประจำปี การสร้างความเข้าใจนโยบายโครงการพัฒนาครู การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การสร้างความเข้าใจมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพแนวใหม่  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว

  คลิกดูรูปภาพ


ปฎิญญาเขตสุจริต วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560

โพสต์24 ก.ค. 2560 04:21โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

  นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นำรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และพบปะกับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เมื่อที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

 คลิกดูรูปภาพ


ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตตรวจราชการที่ 13

โพสต์24 ก.ค. 2560 04:19โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตตรวจราชการที่ 13 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องทับทิมสยาม 1 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

คลิกดูรูปภาพการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

โพสต์24 ก.ค. 2560 04:17โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 โดยกำหนดประเภทการแข่งขัน 3 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันพูดทักษะภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) การแข่งขันเล่านิเทศ(Story Telling) และการแข่งขันMulti Skills Competition

การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต

โพสต์24 ก.ค. 2560 04:15โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต(รวมพลังเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 โดยมีนางชนัฎดา บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ค่ายชั่วคราวโดมจานลานแค

คลิกดูรูปภาพ


การประชุมสัมมนาการสร้างชีวิตใหม่หลังวัยเกษียณ

โพสต์24 ก.ค. 2560 04:13โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมสัมมนาการสร้างชีวิตใหม่หลังวัยเกษียณของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ที่จะเกษียณในปี 2560 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2560  โดยมีนายสุพรรณ ทองพุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน ณ เขื่อนสิริธร อำเภอสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี

คลิกดูรูปภาพ


ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์24 ก.ค. 2560 04:12โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สามารถประสาน เชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตาแอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

คลิกดูรูปภาพ


1-10 of 335