กิจกรรม สพป.อุบล 5


การประชุมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต รุ่นที่ 2

โพสต์20 ก.ย. 2560 07:51โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูบรรณารักษ์โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย ครูบรรณารักษ์ อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย และอำเภอน้ำยืน จำนวน 125 คน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตอย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ โดยมีนายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


การประชุมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต รุ่นที่ 1

โพสต์19 ก.ย. 2560 03:05โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ครูบรรณารักษ์ อำเภอเดชอุดม อำเภอทุ่งศรีอุดม และอำเภอน้ำขุ่น จำนวน 135 คน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตอย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่  การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโนนแดง

โพสต์19 ก.ย. 2560 01:49โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ของกลุ่มเครือข่าย      สถานศึกษาโนนแดง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศ ในด้านศิลปะ วัฒนธรรม หัตถกรรม และกิจกรรมวิชาการกิจกรรมการงานอาชีพที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีนายเกียรติศักดิ์ บ่อสุข ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา     โนนแดง กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านคำบอน อำเภอนาจะหลวย

คลิกดูรูปภาพ

 


ปฎิญญาเขตสุจริต วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560

โพสต์17 ก.ย. 2560 21:27โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นำรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และพบปะกับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เมื่อที่ 18 กันยายน 2560 ณ อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

 คลิกดูรูปภาพ

การติดตามกระบวนการขับเคลื่อน PLC

โพสต์16 ก.ย. 2560 03:37โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 นายเพิ่มพูล  สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ให้การต้อนรับนายวิจิตร  ทาทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และคณะ ในฐานะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาติดตามกระบวนการขับเคลื่อน PLC ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว โรงเรียนบ้านหนอง    ขี้เห็น โรงเรียนบ้านนาส่วง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ

การติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์14 ก.ย. 2560 03:08โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก


ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี    เขต 5 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย นายชัชวาลย์  วัดอักษร ประธาน ดร.สวาสฏิพร แสนคำ กรรมการ นางสร้อยมาศ ศิลาวรรณ กรรมการ และนางสุนีย์ สิทธิธนะ กรรมการและเลขานุการ       เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


 

ประชุมคณะวิทยากร คณะทำงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

โพสต์8 ก.ย. 2560 21:44โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประชุมคณะวิทยากร คณะทำงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ปีการศึกษา 2560 โดยมีนางเสาวนีย์ สมดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจงโครงการในการประชุมครั้งนี้ ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเดชอุดม ปีการศึกษา 2560

โพสต์7 ก.ย. 2560 21:38โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

  นายประมวล ใจภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเดชอุดม ปีการศึกษา 2560 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ มีความเข้าใจในการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการสอบ O-NET , NT , PISA และการทดสอบในระดับต่างๆ ชี้แจงการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560 ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเดชอุดม และรับฟังนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

คลิกดูรูปภาพ                             


การประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

โพสต์7 ก.ย. 2560 20:29โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

  ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานการติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

คลิกดูรูปภาพ                                             


การฝึกอบรมโครงการสภานักเรียนไทย รักษ์ความเป็นประชาธิปไตย ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน ประจำปี 2560

โพสต์6 ก.ย. 2560 01:46โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

  ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการสภานักเรียนไทย รักษ์ความเป็นประชาธิปไตย ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน ประจำปี 2560 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และเป็นเวทีให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและเป็นเวทีให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามหลักวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล มีวินัย มีจิตอาสา รู้จักกระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธี และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักให้ความรู้ และร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน และนำไปขยายผลกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายเอนกพงศ์ โกทา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

คลิกดูรูปภาพ                                             


1-10 of 375