กิจกรรม สพป.อุบล 5


การประชุมชี้แจงความร่วมมือ แนะนำการใช้งานเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ

โพสต์โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานการประชุมชี้แจงความร่วมมือ แนะนำการใช้งานเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการใช้งาน การดูแลรักษา พร้อมการแก้ปัญหาเบื้องต้น เกี่ยวกับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ของเครือข่าย Uninet ให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมีนายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


โครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

โพสต์โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาวิชาชีพ   ผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษา” วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.สมโภชน์ นพคุณ  อดีตรองเลขาธิการ ก.พ. ที่ปรึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


“พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” 21 มี.ค. 61

โพสต์21 มี.ค. 2561 01:33โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและ พุธเช้า ข่าว สพฐ.เพื่อรับฟังนโยบายต่างๆ จาก สพฐ. นำไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพื่อดำเนินการตามนโยบาย และแจ้ง ข้อราชการต่างๆให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้รับทราบ ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงาน    เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


ปฎิญญาเขตสุจริต วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

โพสต์19 มี.ค. 2561 01:46โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นำรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และพบปะกับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เมื่อที่ 19 มีนาคม 2561 ณ อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


การประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุและการยื่นแบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ

โพสต์17 มี.ค. 2561 02:41โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายยศภัทร แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุและการยื่นแบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เพื่อให้ผู้ที่จะเกษียณได้มีความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้      หลังจากเกษียณอายุ และได้เงินบำเหน็จบำนาญต่อเนื่องกับเงินเดือน รวมทั้งใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล(จ่ายตรง)ได้อย่างต่อเนื่องและส่งแบบขอรับเงินบำนาญไปที่สำนักงานคลัง เขต 3 ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยมีนางพวงผกา บุตรน้อย นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความจำเป็นขาดแคลนเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณปี 2561

โพสต์15 มี.ค. 2561 03:52โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความจำเป็นขาดแคลนเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา และงบลงทุน รายการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณโรงเรียนที่มีความจำเป็นขาดแคลนต้องติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหรือประปา และปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


โครงการเปิดบ้านวิชาการ สานสายใยเม็กใหญ่ 2560

โพสต์14 มี.ค. 2561 09:19โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ สานสายใย เม็กใหญ่ 2560 เพื่อสานสายใยระหว่างบ้านกับโรงเรียนรวมทั้งนำเสนอ ผลงานนักเรียนตลอดปีการศึกษา 2560 สู่ชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู นักเรียน ในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลาง และให้ผู้เรียนภาคภูมิใจและแสดงออกเต็มตามศักยภาพ โดยมีนายชีวิน บุญถม ผู้อำนวยการโรงเรียน        บ้านเม็กใหญ่ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ อำเภอเดชอุดม

คลิกดูรูปภาพ


“พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” 14 มี.ค. 61

โพสต์14 มี.ค. 2561 07:05โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 นายดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและ พุธเช้า ข่าว สพฐ.เพื่อรับฟังนโยบายต่างๆ จาก สพฐ. นำไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพื่อดำเนินการตามนโยบาย และแจ้งข้อราชการต่างๆให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้รับทราบ ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


ประชุมคณะทำงานกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

โพสต์13 มี.ค. 2561 01:46โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เพื่อพิจารณาการมอบหมายภาระหน้าที่คณะกรรมการแต่ละชุด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


ปฎิญญาเขตสุจริต วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561

โพสต์12 มี.ค. 2561 02:47โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นำรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และพบปะกับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เมื่อที่ 12 มีนาคม 2561 ณ อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


1-10 of 526