กิจกรรม สพป.อุบล 5


มอบนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู อ.น้ำขุ่น

โพสต์โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอน้ำขุ่น โดยมีนายกิตติภาส สิงห์เสน ผู้อำนวยการโรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านโนนยาง อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

คลิกดูรูปภาพ


ตรวจเยี่ยม รร.ชุมชนบ้านนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก

โพสต์โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ลงพื้นที่                         โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามนโยบาย “การอ่านออกเขียนได้” ของนักเรียน                              พร้อมทั้งได้พบปะกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 

คลิกดูรูปภาพ
โครงการอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

โพสต์20 พ.ย. 2560 00:29โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและการบริหารงานด้านการเงิน การคลังการเร่งรัดเบิกจ่าย และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 254 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานด้านการเงินและการคลังการเร่งรัดเบิกจ่าย และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     การบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 โดยมีนายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กล่าวรายงาน นางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี วิทยากร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวชั่น โฮเทล อุบลราชธานี

คลิกดูรูปภาพ


ปฎิญญาเขตสุจริต วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

โพสต์19 พ.ย. 2560 22:12โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายยศภัทร แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นำรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ    สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และพบปะกับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เมื่อที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


ประเมินทางระบบออนไลน์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

โพสต์18 พ.ย. 2560 06:55โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นางสาวชื่นพจี มนต์ขลัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประชุมปฏิบัติการเข้ารับการประเมินทางระบบออนไลน์แก่โรงเรียนนำร่องโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ

นิทรรศการโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

โพสต์18 พ.ย. 2560 06:34โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จัดนิทรรศการแสดงผลงานและนำเสนอ       ผลงานของโรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จำนวน 26 โรงเรียน ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ

รับมอบอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26

โพสต์16 พ.ย. 2560 02:49โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธาน พิธีรับมอบอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 (1 ชั้น 3 ห้องเรียน) ณ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา อำเภอเดชอุดม โดยมีนายสุวัฒน์ ค่าแพง    ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา กล่าวรายงาน

คลิกดูรูปภาพ


ศึกษาดูงาน สพป.อุบลราชธานี เขต 4

โพสต์15 พ.ย. 2560 19:42โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายพิชัย วงศ์ษาบุตร และนายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5       นำบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษาดูงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยมี ดร.วันชัย บุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

คลิกดูรูปภาพ


ร่วมชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” 15 พ.ย. 60

โพสต์15 พ.ย. 2560 14:51โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.เพื่อรับฟังนโยบายต่างๆ จาก สพฐ. พร้อมทั้ง         ได้ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์14 พ.ย. 2560 06:16โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง นายเตชินท์พัฒน์ โชติวัชรธนานนท์ และนางสาวสุวลี อัครพงศ์เดชาโชติ คณะกรรมการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยมี ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว

คลิกดูรูปภาพ


1-10 of 425