กิจกรรม


ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคำนาแซง อำเภอเดชอุดม

โพสต์โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคำนาแซง อำเภอเดชอุดม เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตามนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้น 5 จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 (1.การอ่านออกเขียนได้ 2.การยกผลสัมฤทธิ์ 3.โอกาสทางการศึกษา 4.ICT 5.การจัดการ)

คลิกดูรูปภาพประกวดระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี 2561

โพสต์24 พ.ค. 2561 05:24โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี 2561 โดยมีนางชนัฎดา บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และนายสันติพงษ์         โนนจันทร์ รองผู้ตรวจการลูกเสือ นำกล่าวคำปฏิญาณ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่าโมง อำเภอเดชอุดม

คลิกดูรูปภาพ


ร่วมชมรายการ“พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.”23 พ.ค.61

โพสต์23 พ.ค. 2561 01:39โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและ พุธเช้า ข่าว สพฐ.เพื่อรับฟังนโยบายต่างๆ จาก สพฐ. นำไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพื่อดำเนินการตามนโยบาย และแจ้งข้อราชการต่างๆให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้รับทราบ ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปี 2561

โพสต์21 พ.ค. 2561 01:02โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองแสง จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปี 2561 โดยร่วมดำเนินการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการเรียนรู้สะเต็มศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   โดยทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการขับเคลื่อนสะเต็มสู่สถานศึกษา  การอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมลำโดมใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองแสง

คลิกดูรูปภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์20 พ.ค. 2561 23:21โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ และได้รับความรู้ ทดลองปฏิบัติจริงในการใช้งานด้านระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 โดยมีนางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง            ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กล่าวรายงาน ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 254 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่

โพสต์18 พ.ค. 2561 02:44โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก


เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายไพบูลย์ พรรษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักกะย่า นายธีรวุฒิ บุญหนุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคึมยาว นายสุวิทย์ สรรพาวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงตรัง นายธรรมนอง ชาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี นายธีรวัฒน์ วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย คณะครูโรงเรียนเดชอุดม และคณะครูโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา ได้เดินทางมาส่งนางสาวปิยะภรณ์ สาริบูรณ์ และนางประภัสสร หวังดี ที่มาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยมี ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กล่าวต้อนรับ ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ 


ศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์18 พ.ค. 2561 01:43โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายยศภัทร แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นำผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้รับผิดชอบประเด็นการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

คลิกดูรูปภาพ


ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแต้ อำเภอเดชอุดม

โพสต์17 พ.ค. 2561 04:15โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแต้ อำเภอเดชอุดม เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตามนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้น 5 จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 (1.การอ่านออกเขียนได้ 2. การยกผลสัมฤทธิ์ 3. โอกาสทางการศึกษา 4. ICT 5. การจัดการ

คลิกดูรูปภาพ


ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโชคชัย อำเภอเดชอุดม

โพสต์17 พ.ค. 2561 03:56โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโชคชัย อำเภอเดชอุดม เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตามนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้น 5 จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 (1.การอ่านออกเขียนได้ 2. การยกผลสัมฤทธิ์ 3. โอกาสทางการศึกษา 4. ICT    5. การจัดการ

คลิกดูรูปภาพ


พิธีเปิดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ณ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

โพสต์17 พ.ค. 2561 03:37โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการออกหน่วยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมีนายนายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม กล่าวรายงาน  และนายณรงค์ศักดิ์ หงษ์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญ กล่าวแนะนำข้อมูลโรงเรียน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561     ณ โรงเรียนบ้านนาเจริญ อำเภอเดชอุดม

คลิกดูรูปภาพ

 


1-10 of 575