กิจกรรม


ปฎิญญาเขตสุจริต วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561

โพสต์16 ก.ค. 2561 03:43โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นำรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และพบปะกับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เมื่อที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น.   ณ อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


การประชุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโสกแสง ปีการศึกษา 2561

โพสต์14 ก.ค. 2561 07:14โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในการประชุม  กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโสกแสง ปีการศึกษา 2561 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และวิธีการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา     ให้เป็นแนวทางเดียวกัน เปิดโอกาสให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้อย่างเต็มที่ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดเป็นอย่างดี โดยมีนายธนปกรณ์ มณีศรี ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโสกแสง กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง 

คลิกดูรูปภาพ ประชุมทางไกลเกี่ยวกับการเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์14 ก.ค. 2561 07:03โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมทางไกลเกี่ยวกับการเตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ในภูมิภาคติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน และประมวลประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


บทความไม่มีชื่อ

โพสต์13 ก.ค. 2561 23:34โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโซงสีวิเชียร ปีการศึกษา 2561

โพสต์12 ก.ค. 2561 06:27โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโซงสีวิเชียร ปีการศึกษา 2561 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจและรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความเป็นเอกภาพและพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน โดยมีนายสา สีลากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อ อำเภอน้ำยืน กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายสมชัย บูรณะ อำเภอน้ำยืน ร่วมพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำยืน อำเภอน้ำยืน

คลิกดูรูปภาพ

ประชุมคณะทำงานวางแผนเตรียมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี2561

โพสต์11 ก.ค. 2561 04:00โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561      เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ

ร่วมชมรายการ“พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.”11ก.ค.61

โพสต์11 ก.ค. 2561 03:33โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายยศภัทร แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและ พุธเช้า ข่าว สพฐ.เพื่อรับฟังนโยบายต่างๆ จาก สพฐ. นำไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพื่อดำเนินการตามนโยบาย และแจ้งข้อราชการต่างๆให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้รับทราบ ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


ปฎิญญาเขตสุจริต วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561

โพสต์8 ก.ค. 2561 21:13โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นำรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา            ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และพบปะกับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เมื่อที่ 9 กรกฎาคม 2561       เวลา 08.00 น. ณ อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

 คลิกดูรูปภาพ


การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพฐ. ปีการศึกษา 2561 หลักสูตร:การพัฒนาสมรรถนะของครูด้านทักษะการสอนอ่าน เขียน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาเพื่อการคิดวิเคราะห์ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)

โพสต์6 ก.ค. 2561 23:15โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพฐ.   ปีการศึกษา 2561 หลักสูตร:การพัฒนาสมรรถนะของครูด้านทักษะการสอนอ่าน เขียน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาเพื่อการคิดวิเคราะห์ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการสอบอ่าน เขียนเพื่อการคิดวิเคราะห์ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) เสนอรูปแบบการสอบอ่าน เขียนที่ประสบผลสำเร็จสำหรับนักเรียนประถมศึกษา ให้ครูสามารถออกแบบกิจกรรม นำเสนอรูปแบบการสอบอ่าน เขียนเพื่อการคิดวิเคราะห์ตามแนวทางทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) โดยมีนายสมพงษ์ ทับทิมหิน กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


ร่วมแสดงความยินดีนางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์

โพสต์6 ก.ค. 2561 03:44โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายยศภัทร แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสเดินทางไปช่วยราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ หน้าตึกอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


1-10 of 632