กิจกรรม


ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/63

โพสต์3 ม.ค. 2563 06:30โดยPR UBON FIVE


วันที่ 3 มกราคม 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท. พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย/กลุ่มงาน และประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 28 กลุ่มเครือข่าย เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
สำหรับระเบียบวาระที่เป็นประเด็นสำคัญในการประชุมหารือครั้งนี้ อาทิเช่น การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 (pre-O-NET ป.6 และ ม.3 ซึ่งจะมีการทดสอบในระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2563) , การจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย" , การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 , การจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563 " เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" , การพิจารณาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับโล่รางวัล "ครูดีศรีอุบล" และการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งกำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร "รวมพลังสร้างสรรค์เขตพื้นที่ การศึกษาก้าวไกล การศึกษาไทยก้าวหน้า"

โพสต์26 ธ.ค. 2562 20:03โดยPR UBON FIVE


ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม “รวมพลังสร้างสรรค์เขตพื้นที่ การศึกษาก้าวไกล การศึกษาไทยก้าวหน้า” โดยมี นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท. กล่าวรายงาน เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จในการให้บริการ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอรุณ บุญเจือ ข้าราชการบำนาญ อดีต ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว พร้อมด้วย นายสุพล ทิพย์สุข ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย นายวีรสิทธิ์ วงศ์วรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงนาดีและคณะ ผู้เข้าประชุม ได้แก่ บุคลากรในสำนักงาน รวม 70 คน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จึงขอขอบคุณคณะวิทยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

พิธีรับสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน สำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สพป.อบ.5

โพสต์24 ธ.ค. 2562 23:46โดยPR UBON FIVE


ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น “โพดุล” และ “คาจิกิ” ก่อให้เกิดฝนตกต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562 จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้มีปริมาณน้ำสะสม เป็นจำนวนมาก ทั้งพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจากต่างจังหวัดไหลมารวมกัน เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำในแม่น้ำมูล แม่น้ำชี แม่น้ำโขง ลำน้ำโดมและลำน้ำสาขาเอ่อล้นตลิ่ง โดยจังหวัดอุบลราชธานี มีภาวะสถานการณ์อุทกภัย ทั้งหมด 25 อำเภอ 174 ตำบล 1,362 หมู่บ้าน และโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้รับผลกระทบ จำนวน 23 โรงเรียน นักเรียน จำนวน 372 คน 
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้ความช่วยเหลือผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ที่ประสบอุทกภัย ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัย โดยระหว่างเกิดภัย ได้รายงานผลการปฏิบัติให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรายงานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ทราบเป็นประจำทุกวัน
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้กล่าวรายงานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทราบตลอดเวลา ด้วยพระราชหฤทัย ทรงเป็นห่วงพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานี ทรงมีพระกระแสรับสั่ง ให้ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย อย่างรวดเร็ว และเรียบร้อยจากสถานการณ์อุทกภัยนานัปการ อาทิเช่น ทรงรับสั่งให้รัฐบาล กองทัพ ส่วนราชการ มูลนิธิ จัดกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือ การพระราชทานถุงยังชีพพระราชทาน การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน การบริหารจัดการในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และผู้เสียชีวิต ทรงพระราชทานหมอน ผ้าห่ม ให้ครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัย ทรงมอบซุปเปอร์จุลินทรีย์ เพื่อกำจัดน้ำเสีย และทรงเป็นห่วงนักเรียนที่ประสบอุทกภัย โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้สำรวจและรายงานความต้องการเครื่องเขียน ตำราเรียนและชุดนักเรียน ของนักเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยดังกล่าว ให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ทราบ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ผ่านศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประกอบด้วย กระเป๋า สมุด ดินสา ยางลบ และไม้บรรทัด จำนวน 5,862 ชุด และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีรับสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียน พระราชทาน เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 โดยนักเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้รับสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียน พระราชทาน จำนวน 372 คน 
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จึงได้จัดพิธีรับสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน สำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ให้กับผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียน และนักเรียนในสังกัด โดยมี ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในพิธี เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนเวตวันวิทยา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

พิธีรับสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน สำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ จ.อุบลฯ

โพสต์24 ธ.ค. 2562 23:19โดยPR UBON FIVE


จังหวัดอุบลราชธานี โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีรับสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน สำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และในโอกาสพิธีครั้งนี้ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้เป็นผู้แทนรับสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 372 ชุด เพื่อจัดพิธีรับสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน ให้กับนักเรียนในสังกัด ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต จันทร์ที่ 23 ธ.ค.62

โพสต์23 ธ.ค. 2562 02:56โดยPR UBON FIVE


สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อเป็้นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอำนวยการ

ประชุมครูผู้สอน ป.6, ม.3 ยกระดับผลประเมิน O-NET

โพสต์22 ธ.ค. 2562 06:46โดยPR UBON FIVE


ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานีี เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ “มาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการยกระดับผลารประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT, O-NET ปีการศึกษา 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 รวม 345 คน 
สำหรับปฏิทินการประเมิน O-NET ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังนี้
- 6 มกราคม 2563 pre O-NET ป.6 , 6-7 มกราคม 2563 pre O-NET ม. 3
- 1 กุมภาพันธ์ 2563 O-NET ป. 6 , 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 O-NET ม.3

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลการประเมิน NT

โพสต์21 ธ.ค. 2562 08:59โดยPR UBON FIVE


ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานีี เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ “มาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลการระเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT, O-NET ปีการศึกษา 2562 โดยมี นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กล่าวรายงาน เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวทางโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการประเมิน NT ตลอดจนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมิน NT ให้เพิ่มขึ้น ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ครูผู้สอนระดับชั้น ป.3 โรงเรียนละ 1 คน รวม 254 คน

การส่งมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยจากพายุโพดุล-คาจิกิ

โพสต์21 ธ.ค. 2562 08:43โดยPR UBON FIVE


ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยจากอิทธิพลของพายุโพดุลและพายุคาจิกิ โดยมูลนิธิพลังรวมน้ำใจและบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) โดยมี นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นอภ.พิบูลมังสาหาร ได้รับมอบหมายจาก ผวจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในการส่งมอบ กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) กรรมการมูลนิธิพลังรวมน้ำใจ ร่วมในการส่งมอบเงินช่วยเหลือครั้งนี้ เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ที่ประสบภัยและได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 8 โรงเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จึงขอขอบคุณมูลนิธิพลังรวมน้ำใจ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ตรวจเยี่ยม ร.ร.ดำรงสินสงเคราะห์

โพสต์21 ธ.ค. 2562 08:18โดยPR UBON FIVE


ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและติดตามการเตรียมความพร้อม ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดยมี นายสุรศักดิ์ วรรณดัด รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน พร้อมด้วยครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

ประชุมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาน้ำขุ่น

โพสต์20 ธ.ค. 2562 07:45โดยPR UBON FIVE


ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานีี เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ ในการประชุม
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาน้ำขุ่น เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมพลาญฮึม โรงเรียนบ้านโนนยาง
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งนี้ ก่อนพิธีเปิด ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ได้รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยม
42 ราย ระดับดี 51 ราย และกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาน้ำขุ่น ได้มอบเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภาว
ยากลำบากฯ โดยมี นายณัฐพล วงศ์คำจันทร์ ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายฯ ร่วมมอบ

1-10 of 1151