กิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ "เลื่อนเงินเดือน" ครั้งที่ 2/2562

โพสต์โดยPR UBON FIVE


ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งวันนี้ เป็นการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เพื่อซักซ้อม สร้างความเข้าใจและหาแนวทางในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นายสุริยันต์ บุปผาวัลย์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ผู้แทนศึกษานิเทศก์) ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ผู้แทน รอง ผอ.สถานศึกษา ผู้แทนข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

การประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)

โพสต์19 มี.ค. 2562 21:50โดยPR UBON FIVE


นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาประเมินคุณลักษณะ เหตุผลและความจำเป็นของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ตามนโยบายของ สพฐ กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล ในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตลอดจนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพและดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

รับชม "พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและพุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 12/2562

โพสต์19 มี.ค. 2562 21:38โดยPR UBON FIVE


วันที่ 20 มีนาคม 2562 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้นำบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียนและพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2562 เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อราชการด้านการศึกษา จากรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.
จากนั้น ได้ประชุม มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้นำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลและคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ผอ.สถานศึกษา ใหม่

โพสต์19 มี.ค. 2562 02:53โดยPR UBON FIVE


ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล และคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง การปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 42 ราย ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานและปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ตลอดจนรับคำแนะนำ ชี้แนะแนวทางการประเมิน จากคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการบริหาร โดยมี นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางจิดาภา ชุมพล ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

โพสต์19 มี.ค. 2562 02:39โดยPR UBON FIVE


ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) โดยมี นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พร้อมด้วย นายสุริยันต์ บุปผาวัลย์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหางานบุคคล ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการประเมินและจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาเลือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

พิธีรับมอบลู่วิ่งและลานกรีฑา ร.ร.บ้านแขมเจริญ

โพสต์18 มี.ค. 2562 06:40โดยPR UBON FIVE


      วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ส่งมอบ-รับสิ่งก่อสร้างงานปรับสภาพสนามกีฬา (ลู่วิ่งและลานกรีฑาผิวยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ) สนามกีฬาอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐของกรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านแขมเจริญ และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เพื่อการดูแล รักษาและส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ประชาชนในพื้นที่ ท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและอื่นๆ 
      โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ มี ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พร้อมด้วย นายสุขสันต์ ณ อุบล ปลัดอาวุโส ผู้แทนอำเภอเดชอุดม ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบ-รับมอบลู่วิ่งและลานกรีฑาดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562

โพสต์17 มี.ค. 2562 19:40โดยPR UBON FIVE


วันที่ 18 มีนาคม 2562 บุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำในทุกเช้าวันจันทร์ โดยมี นางรสมาลี เสนารินทร์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ อาคารอำนวยการ

ร่วมแสดงมุทิตาจิต รองไชยณรงค์ และแสดงความยินดีกับ ผอ.นันทวัน

โพสต์15 มี.ค. 2562 00:35โดยPR UBON FIVE


วันที่ 15 มีนาคม 2562 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้นำ รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงมุทิตาจิต ท่านรองไชยณรงค์ จันทร์คงหอม ในโอกาสลาออกจากราชการ และร่วมแสดงความยินดีกับ นางนันทวัน งามแสง ศึกษานิเทศก์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดม ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

ร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.อุบลฯ

โพสต์14 มี.ค. 2562 04:29โดยPR UBON FIVE


วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ร่วมต้อนรับ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

รับชม "พุธเช้า ข่าวโรงเรียนและพุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 11/2562

โพสต์12 มี.ค. 2562 20:55โดยPR UBON FIVE


ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้นำบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียนและพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2562 เพื่อรับทราบนโยบายด้านการศึกษาจากรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. ต่อจากนั้น ได้ประชุมและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่ผู้เรียน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

1-10 of 829