Coaching and Mentoring กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โพสต์1 ก.ย. 2559 02:49โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายประมวล ใจภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง ( Coaching and Mentoring) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม “ การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาการคิดของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments