Coaching and Mentoring กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โพสต์2 ก.ย. 2559 02:05โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้พบปะข้าราชการครูในการอบรมตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา และการเขียนแผนการสอน โดยมีนายเอกชัย บุญเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเรือ เป็นประธานพิธีเปิด นางจิดาภา ชุมพล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments