การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โพสต์19 ต.ค. 2560 03:37โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายยศภัทร แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” เพื่อให้ครูสามารถสะท้อนการปฏิบัติการสอนของตนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ และกำหนดทิศทางการจัดการเรียนรู้ผ่านนโยบาย หลักการ แนวคิดการพัฒนาการศึกษาต่างๆที่ได้รับทราบเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นองค์รวม โดยเฉพาะการสะท้อนแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นงานในบทบาทหน้าที่ของครูที่จะต้องจัดทำหรือจัดหามาเพื่อวางแนวทางการพัฒนานักเรียนในชั้นเรียนของตนเอง โดยมีนายประวิทย์ จิตเสนาะ    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments