การจัดค่ายพัฒนาจิตสาธารณะเพื่อบริการชุมชนและสังคมนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์23 มี.ค. 2560 06:33โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5เป็นประธานพิธีเปิดการจัดค่ายพัฒนาจิตสาธารณะเพื่อบริการชุมชนและสังคมนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐ เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยมีผู้เรียนที่เข้าค่าย ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 150 คน ที่เป็นโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐ อบรมระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพComments