การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน ประจำปี 2559

โพสต์26 ส.ค. 2559 02:13โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน ประจำปี 2559 โดยมีนายฉลอง นิ่มเนียม สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี นางดุจดาว บุญลักษณ์           นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางนฏา ปิดทอง นักจิตวิทยาชำนาญการ วิทยากร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559                             ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5


Comments