การฝึกอบรมโครงการสภานักเรียนไทย รักษ์ความเป็นประชาธิปไตย ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน ประจำปี 2560

โพสต์6 ก.ย. 2560 01:46โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

  ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการสภานักเรียนไทย รักษ์ความเป็นประชาธิปไตย ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน ประจำปี 2560 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และเป็นเวทีให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและเป็นเวทีให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามหลักวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล มีวินัย มีจิตอาสา รู้จักกระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางสันติวิธี และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักให้ความรู้ และร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน และนำไปขยายผลกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายเอนกพงศ์ โกทา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

คลิกดูรูปภาพ                                             


Comments