การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเดชอุดม “ลำโดมเกมส์ ครั้งที่ 6”

โพสต์30 พ.ย. 2560 21:32โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเดชอุดม “ลำโดมเกมส์ ครั้งที่ 6” ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียน ห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา ปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรักความสามัคคีกัน โดยมีนายวิมล  เมอมะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงสินอุทิศ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเดชอุดม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแขมเจริญ

คลิกดูรูปภาพ

 

Comments