การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด

โพสต์24 พ.ย. 2560 06:26โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาดเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้ง    ปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะ นักเรียนได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยมีนายเชิดศักดิ์ ทาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา   ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม

คลิกดูรูปภาพ


Comments