การนำเสนอผลงานและนวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ (Best Practice) โรงเรียนในฝันและโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2559

โพสต์30 ส.ค. 2559 08:13โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมได้เยี่ยมชมการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ (Best Practice) ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลาดนัดวิชาการโรงเรียนในฝันและโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน จัดประสบการณ์ตรงให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูได้เรียนรู้และเข้าใจแนวทางการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนในฝันเน้นการสอนที่มีคุณภาพ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนได้นำความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานตามบริบทของโรงเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนได้พัฒนาความยั่งยืนต่อยอดจากต้นแบบในฝันและการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืนได้เข้าใจวิธีการที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีให้นักเรียนสร้างอาชีพและมีงานทำ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว และลานดอกจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Comments