การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โพสต์27 ธ.ค. 2559 06:53โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลคะแนนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ผลคะแนนการประเมินการขับเคลื่อนกลยุทธิ์ จุดเน้น ผลคะแนนมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผลงานที่ภาคภูมิใจและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณที่ผ่านมานั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการกำกับ ติดตามประเมินผลและรายงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อีกทั้งเป็นการเผยแพร่การดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบ โดยมีนายสุระชัย มีศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments