การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

โพสต์3 ก.ย. 2560 03:33โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายอุทิศ ศรีประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงาน วิทยากร นางอำไพวรรณ เปรมภิรักษ์ คลังจังหวัดอุบลราชธานี และนางฐิติพร นิยมวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments