การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โพสต์24 ม.ค. 2560 00:18โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดและเป็นข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในลักษณะ online ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาและครูที่มีความรู้ด้าน ICT จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมช่วงเวลา 08.30 – 12.00 น. ประกอบด้วย โรงเรียนในอำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย อำเภอทุ่งศรีอุดม และอำเภอน้ำขุ่น รุ่นที่ 2 อบรมช่วงเวลา 13.00 – 16.30 น. ประกอบด้วย โรงเรียนในอำเภอเดชอุดม และอำเภอน้ำยืน โดยมีนางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments