การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 2

โพสต์2 มิ.ย. 2560 01:40โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาหนองสะโนโนนค้อ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาห้วยข่า กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบุณฑริก กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคอแลน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษานาโพธิ์บ้านแมด กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาขี้เหล็ก กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโซงสีวิเชียร กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษายางเก่าขาม กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบุเปือยยางใหญ่ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโดมประดิษฐ์ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโนนแดง กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโนนพรสวรรค์ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโสกแสง และกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษานาจะหลวย เพื่อให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ Data Management Center 2017 หรือ DMC60 และเป็นแนวทางในการรายงานข้อมูลตามระบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และนำข้อมูลไปใช้ในการขอรับจัดสรรงบประมาณ การบริหารด้านบุคลากร ด้านการจัดการศึกษาตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments