การประชุมใหญ่สามัญกลุ่มเครือข่ายนาส่วง นาเจริญ ป่าโมง

โพสต์3 ส.ค. 2561 03:21โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2561       กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษานาส่วง นาเจริญ ป่าโมง พร้อมมอบนโยบายสู่การปฏิบัติแก่ผู้บริหารโรงเรียน (1. จัดการให้มีคุณภาพ 2.คิด(ให้มาก) 3.กำกับดูแล/สร้างกำลังใจ 4.อยู่โรงเรียน) ครูและบุคลากร (1.จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ความเก่งกับความดี เน้นลงมือปฏิบัติ 2.คิดนวัตกรรม/พัฒนาตนเอง 3.รัก/เอาใจใส่นักเรียน 4.อยู่กับนักเรียน) นักเรียน (1.ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 2.พัฒนาตนเอง 3.รักการทำงาน 4.มีอาชีพ) ผู้ปกครองและชุมชน (1.เอาใจใส่ลูก/อยู่กับลูก 2.ส่งเสริมการเรียน 3.เป็นแบบอย่างที่ดี) โดยมีนายสนธิศักดิ์ พิลากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน   บ้านโนนค้อ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษานาส่วง นาเจริญ ป่าโมง กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนนาส่วงวิทยา อำเภอเดชอุดม

คลิกดูรูปภาพ


Comments