การประชุมการพิจารณาจัดสรรเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2559

โพสต์27 ก.ค. 2560 01:44โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดสรรเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการออกนิเทศติดตาม กำกับ ดูแล ประสานงานการดำเนินงานกองทุนฯ ของสถานศึกษาในสังกัด กำกับให้เป็นไป ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะกรรมการกองทุนฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ ของสถานศึกษาในสังกัด และรายงานให้คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่งทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์สื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments