การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)

โพสต์24 ก.ค. 2560 21:25โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) เพื่อจัดทำแนวทางและแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2560 ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำสู่การยกระดับและพัฒนาการศึกษา ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) และตัวแทนจากโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) จำนวน 24 โรงเรียน โดยมีนายสมมาตร นิรมานสกุลพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560          ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพComments